Aranyablak

Magyarország első, és egyetlen 34 üzlettel rendelkező nyílászáró gyártója.

Aranyablak Kft. Játék Szabályzata

Aranyablak Kft. Játék Szabályzata

Aranyablak Kft- A lényeg-a termék!

Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Aranyablak Kft  (székhely: 2768 Újszilvás, Rózsa utca 10. adószám:13294889-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-099308;továbbiakban: Szervező /Lebonyolító) által szervezett

A lényeg-a termék!   nyeremény játékra.

A játék az Aranyablak Kft. által üzemeltetett online felületen, azaz az Aranyablak kft. Facebook oldalán(a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

Szervező és lebonyolító az Aranyablak Kft. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.A Játékban résztvevő személyek: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárásbármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

•a Szervező/Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mind ezek közeli hozzátartozói;

•egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mind ezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játéktisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld. 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása:

Jelen Szabályzatban meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra azok között, akik a felhívásban megadott e-mailcímre elküldik a jelentkezésüket; megadják a kért adatokat:

·         a vezetéknevet,

·         a keresztnevet,

·         az e-mail címet

·         telefonszám

·         cég neve ahol vásárolt

3.A Játék időtartama

 

A Játék 2020.02.11 és 2020.02.12  .között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsónapján 24.00 óráig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik:

Aranyablak Kft által gyártott vagy forgalmazott terméket vásárolt, akár az Aranyablak Kft. szaküzleteinek egyikében, akár viszont eladói hálózatunkon keresztül

A Játékfelületen megadott e-mailcímre (aranyablakvasarlo@gmail.com) elküldik a kért információkat. Az információkat tartalmazó e-mail részünkre való elküldésével elfogadják, az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezelését, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat adják.

Hozzájárulás adásának minősül a megadott emailcímre való adatokat tartalmazó e-mail elküldése.

Az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőnek kell, hogy legyenek

5. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító

2 azaz kettő nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő terméket kapják:

50.000 Ft értékű COOP vásárlási utalvány

teljes játék ideje alatt összesen 2 azaz kettő (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 2 fő azaz kettő darab pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nemváltható.

A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli.

Kifizetőnek a Szervező minősül. A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2020.02.13. 11:00 órakor történik.

A nyertest és pótnyertest a Lebonyolító online elérhető alkalmazással; a https://www.random.org/ oldalon található, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, véletlen algoritmus segítségével sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Lebonyolító minden nyereményhez 1fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy vissza utasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor megadotte-mail címen és játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a sorsolás napján értesíti.

A Lebonyolító a nyertes nevét feltűnteti az Aranyablak Kft Facebook oldalán a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

A nyeremény a Játékos által megadott címre postai átadással kerül kiküldésre.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében.

Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesz eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Szervező nevében a Magyar Posta a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi forma szerint adja át.

A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3.napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím-vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése,stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezéssorán (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolítónem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt valamint a sorsolást követő 30 napig elérhető az Aranyablak Kft weboldalán. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mailcímről a hirdetes@aranyablak.hu e-mailcímre.

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Újszilvás, 2020.02.11.

 

Fontos tudni!

Ugrás a további cikkekhez
Ez a weboldal sütiket használ
Az oldal sütiket használ hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat, hogy elérhetővé váljanak a közösségi média funkciók, és hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Az oldal használatáról gyűjtött adatokat megosztjuk a közösségi média, marketing és elemző partnereinkkel, akik lehet, hogy ezt kombinálni fogják más adatokkal amiket Ön megadott nekik, vagy ők gyűjtöttek Önről azáltal, hogy a szolgáltatásaikat használta.
Hírlevél felíratkozás