Aranyablak

Magyarország első, és egyetlen 34 üzlettel rendelkező nyílászáró gyártója.

ÁSZF

ARANYABLAK Kft. adatkezelési és promóciós játék szabályzata

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83328/2015

A Szabályzat célja, hogy rögzítse az ARANYABLAK KFT. adatvédelmi és -kezelési szabályait, amelyet a Kft. magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint ismerteti a promóciós játékok irányelveit.

ARANYABLAK KFT. Továbbiakban ADATKEZELŐ

ÖNKÉNTESEN SZEMÉLYES ADATOKAT KIADÓ személy (árajánlat kérők, érdeklődők, nyeremény játékban résztvevők stb., mindazon természetes és jogi személy, aki saját elhatározásából, önkéntesen kiadja az adatait az ARANYABLAK KFT. Részére) továbbiakban ADATSZOLGÁLTATÓ/FELHASZNÁLÓ

 

Figyelembe vett jogszabályok: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az ARANYABLAK KFT. minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi, ill. kézi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (pl.: vásárló, árajánlat kérő, érdeklődő, közösségi médiában, szaküzletben, weboldalon meghirdetett játékban részt vevő, bárki, aki adatait önkéntesen az ARANYABLAK KFT. részére kiszolgáltatja a Kft. szaküzleteiben személyesen, telefonon, e-mailben, faxon vagy weblapjain ill. facebook oldalain keresztül) kapcsolatba hozható adat (érintett neve, azonosító jele, címe, kapcsolati adatai).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: ARANYABLAK KFT. 2768 Újszilvás, Rózsa utca 10.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, alkalmazott illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

 

A kezelt Személyes adatok köre

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

A Személyes adatok megadásával a Felhasználók elfogadják, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az ARANYABLAK KFT. szükséges mértékben és ideig kezelje, tárolja, felhasználja. Továbbá, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Kft. weboldalain, ill. a közösségi médiában célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

 

Kezelési célok:

 • Kft. által meghirdetett nyeremény játékokról való tájékoztatás
 • Adatszolgáltató/Felhasználó részére reklám és marketing anyagok küldése,
 • Kft. belső hírlevél listájának készítése
 • Szállítási szerződés teljesítése
 • Adatszolgáltató/Felhasználó beazonosíthatósága,
 • Adatszolgáltató/Felhasználó tájékoztatása
 • Kft. belső felhasználású elemzéseinek, statisztikáinak elkészítése

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az ARANYABLAK KFT. a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az ARANYABLAK KFT. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Kft érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Adatszolgáltató/Felhasználó elérhető adatait.

Az online rendszer a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze Adatszolgáltató/Felhasználó által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal.

Az ARANYABLAK KFT. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek online (közösségi média) vonatkozásai:

Felhívjuk Adatszolgáltató/Felhasználó figyelmét:

hogy önkéntes adatszolgáltatásával elfogadja, tudomásul veszi, ill. hozzájárulását adja adatainak Remarketing célú gyűjtéséhez, felhasználásához.

hogy önkéntes részt vételével Facebook nyereményjátékainkon elfogadja, tudomásul veszi, ill. hozzájárulását adja adatainak felhasználásához reklám célból, ill. nyerése esetén nevének közléséhez a Facebook oldalunkon.

 

Az adatkezelés időtartama

Adatszolgáltató/Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Adatszolgáltató/Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését, adatainak törlését a hirdetes@aranyablak.hu e-mail címen, ill. a 2768 Újszilvás, Rózsa utca 10. postai címen. Az írásos kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül, az adatokat töröljük rendszerünkből. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

Adattovábbítás lehetősége

Az ARANYABLAK KFT., mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az ARANYABLAK KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Adatszolgáltatót/Felhasználót – hírlevélben - tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Adatszolgáltató/Felhasználó jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről az Adatszolgáltatók/Felhasználók, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve azhirdetes@aranyablak.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Adatszolgáltató/Felhasználó adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatszolgáltató/Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a hirdetes@aranyablak.hu e-mail címen.

 

Közösségi médiában meghirdetett játékok általános szabályzata:

A promóciós játékban való részvétellel, az önkéntes név és e-mailcím megadással minden játékosunk elfogadja az Aranyablak Kft. általános adatkezelési elvét.

Tájékoztatjuk, hogy a játékban résztvevő személynek bármikor jogában áll, hogy a személyes adatait indoklás nélkül megtagadja, hozzájáruló nyilatkozatát feltétel nélkül visszavonhatja. Az adatok visszavonásáról az alábbi e-mail címre, vagy postai címre küldött levél útján tud nyilatkozni: hirdetes@aranyablak.hu; 2768 Újszilvás, Rózsa utca 10.

 • Adatszolgáltató/Felhasználó önkéntes részvételével nyereményjátékainkon elfogadja, tudomásul veszi, ill. hozzájárulását adja adatainak felhasználásához reklám célból, ill. nyerése esetén nevének közléséhez a Facebook oldalunkon.
 • A játék meghirdetése weblapon, ill. a közösségi média online felületein történik. Kezdete és záró dátuma a kihelyezett posztokon, ill. a fizetett online hirdetésekben kerül feltüntetésre
 • Az adatok megadása hozzájárulás ahhoz, hogy az ARANYABLAK KFT. és partnerei a megadott adatokat közvetlen üzletszerzési célra használja.
 • Meghirdető vállalat: ARANYABLAK KFT. 2768. Újszilvás, Rózsa u.10. Adósz.: 13294889-2-13, Cg.: 13-09-099308
 • A játékban részt vehet minden olyan személy, aki önkéntesen teljesíteni a részvétel bármely feltételét: megosztja, kommenteli, hozzászól, vagy posztolja a saját személyes idővonalán ill.  like-olja a posztot, a bejegyzést vagy a Facebook oldalt,
 • Önkéntességnek minősül a játékban való részvétel, ha az Adatszolgáltató/Felhasználó eleget tesz a játékban való részvétel feltételének, amennyiben megosztja, kommenteli, hozzászól, vagy posztolja a saját személyes idővonalán ill.  like-olja  a posztot, a bejegyzést vagy a Facebook oldalt,
 • A nyertes nevét közzétesszük Facebook idővonalunkon.
 • A nyertest nyilvános posztban, ill. üzenetben, valamint privát üzenetben értesítjük.
 • A nyertesnek kettő (2) munkanap áll a rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot az ARANYABLAK KFT. munkatársával.

Az ARANYABLAK KFT. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely a megadott adatok biztonságát garantálja. Nem adja ki azt további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az az Aranyablak Kft. partnere.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelkezései az irányadóak.

Irányadó rendelkezések:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXIII. törvény- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1995. évi CXIX. törvény- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadat kezeléséről
 • A PROMÓCIÓ FÜGGETLEN A FACEBOOKTÓL, A FACEBOOK NEM TÁMOGATJA, NEM VESZ RÉSZT BENNE!
 • Adatszolgáltató/Felhasználó a versenyre való jelentkezéskor átadott személyes adatokat nem a Facebooknak, hanem az ARANYABLAK KFT-nek adja át.
 • Az ARANYABLAK KFT. a jogosulatlan felhasználásból, ill. kiskorú általi regisztrációból adódó jogvitákért nem tartozik helytállni.

 

A változtatások jogát fenntartjuk!

Kérem a fentiek tudomásul vételét és további kérdéseiket a hirdetes@aranyablak.hu ill. a 0620/269-8177-es telefonszámon tehetik fel.

 

 

Fontos tudni!

Ugrás a további cikkekhez
Hírlevél felíratkozás